Regulamin

Regulamin

Regulamin dla kupujących na platformie internetowej pod nazwą: E-Pasaż Handlowy targów Ekostyl dostępną pod adresem: www.pasazekostyl.pl
I.    Założenia ogólne.

1.    Organizatorem i właścicielem internetowej platformy zakupowej pod nazwą: E-Pasaż Handlowy targów Ekostyl       dostępną pod adresem: www.pasazekostyl.pl jest Astra Biuro Promocji i Wystaw Eugeniusz Kropka.
2.    Celem E-Pasażu Handlowego targów Ekostyl jest promocja i sprzedaż produktów oferowanych głównie przez Wystawców targów Ekostyl w poprzednich 7 edycjach wydarzenia odbywających się realnie, a osobom odwiedzających targi umożliwić ich zakup.
3.    Astra Biuro Promocji i Wystaw nie pośredniczy w transakcjach  zawieranych pomiędzy Wystawcą  E-Pasażu Handlowego, a Kupującym. Jedynie umożliwia prezentację produktów i ofertę ich sprzedaży Kupującym.
Nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie umowy sprzedaży danego Towaru przez Wystawcę i  Kupującego.
4.    Przegląd zamieszczonych ofert na portalu nie wiąże się z logowaniem i podaniem jakichkolwiek danych i informacji na temat danych osobowych.
5.    Korzystanie z platformy zakupowej E-Pasaż Handlowy targów Ekostyl  jest dobrowolne i bezpłatne.
6.    Kupujący poprzez wejście na stronę internetową E-Pasażu Handlowego – www.pasazekostyl.pl  akceptuje niniejszy Regulamin.

II.    Stosowane pojęcia

1.    E-Pasaż Handlowy targów Ekostyl - to internetowa platforma zakupowa dostępna pod adresem: www.pasazekostyl.pl
2.    Regulamin dla Kupujących –  określa zasady, którym podlegają Kupujący zamierzający  nabyć produkty oraz inne usługi oferowane przez Wystawców  za pośrednictwem platformy: E- Pasaż Handlowy targów Ekostyl pod adresem: www.pasazekostyl.pl Wystawców obowiązuje Regulamin dla Wystawcy, który zaakceptowali w momencie  zawierania  Umowy w celu przystąpienia do wydarzenia.
3.    Organizator – jest to właściciel internetowej platformy zakupowej pod nazwą: E-Pasaż Handlowy targów Ekostyl.
     Pod tą nazwą występuje Astra Biuro Promocji i Wystaw Eugeniusz Kropka posiadającym NIP: 547-101-47-25      z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Sixta 5.
4.    Wystawca – to podmiot, który po zarejestrowaniu przez Organizatora posiada przyznany na E-Pasażu Handlowym swój profil, gdzie przedstawia opis i charakterystykę swojej działalności, dane adresowe,  zdjęcia  oraz zamieszcza swoje produkty i usługi oferowane  do sprzedaży z informacją o metodach zapłaty i wysyłce. Wystawca  zamieszczając: dane o firmie, zdjęcia, produkty, znaki towarowe i inne informacje oświadcza, że ma do nich wszelkie prawa.
7.    Kupujący – to osoba lub podmiot, która/ry przegląda treści i produkty udostępnione przez Wystawców na swoich  
profilach oraz dokonująca zakupu poprzez bezpośrednią transakcję  z Wystawcą.
8.    Kupującymi  mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupującymi  mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem zasad dla nich przewidzianych.

III.    Zasady użytkowania platformy zakupowej – E-Pasaż targów Ekostyl.

1.    E-Pasaż Handlowy targów Ekostyl dostępny pod adresem: pasazekostyl.pl umożliwia Kupującym zapoznanie się z ofertami Wystawców oraz zakup produktów i usług przez nich oferowanych.
2.    Organizator internetowego wydarzenia: E-Pasaż Handlowy targów Ekostyl nie jest stroną umów, które są  zawierane bezpośrednio pomiędzy Kupującymi a Wystawcami i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie umowy sprzedaży danych towarów przez Wystawcę lub Kupującego oraz realizacji wysyłki.
3.    Organizator oświadcza, że nie pobiera żadnej prowizji z tytułu zawieranych umów sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Wystawcą.
4.    Kupujący dokonuje  wyboru produktów odkładając je do koszyka zakupowego. Potwierdza ich nabycie poprzez skorzystanie z opcji  “zamawiam i płacę” (bądź równoznacznej). Stanowi to przyjęcie oferty, akceptację regulaminu Wystawcy, jak i zawarcie umowy sprzedaży między Wystawcą,  a Kupującym dotyczącym tego produktu  na warunkach określonych w ofercie i przepisach obowiązującego prawa.
                W przypadku zakupu produktów od różnych Wystawców transakcje zakupu będą  dokonywane osobno z każdym z nich.  

5.    Kupujący po dokonaniu wyboru Towarów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, adresu e-mail oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach, po uzgodnieniu z Wystawcą.    W przypadku gdy, Kupujący zażąda otrzymanie faktury, zobowiązany jest do przekazania danych niezbędnych do jej wystawienia.
6.    Wszelkie  czynności po zawarciu umowy przez Wystawcę i Kupującego regulowane są przepisami prawa.

IV.    Postanowienia końcowe.

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 2.    Obowiązkiem Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem przy każdorazowym wejściu na E-Pasaż targów Ekostyl     pod nazwą www.pasazekostyl.pl. Wejście na portal jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3.    Wszelkie reklamacje dotyczące jakości nabytych towarów, terminów dostaw oraz innych procedur należy bezpośrednio przeprowadzić pomiędzy Kupującym a Wystawcą.

4.    Dla informacji podajemy, że Kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Wystawca  przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.    Organizator E-Pasażu – Astra Biuro Promocji i Wystaw nie jest stroną zawieranych umów Kupna – Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Wystawcą i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności w zakresie realizacji transakcji, ani reklamacji  jakości towarów.
6.    Nieprawidłowości w funkcjonowaniu platformy: www.pasazekostyl.pl można zgłosić za pośrednictwem poczty  elektronicznej: biuro@targibielskie.pl
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do adresu: www.pasazekostyl.pl z przyczyn niezależnych od niego. 8.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.